ताजा खबर

कार्यबिधी


S.N. Download Title Category Download
1 चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी करार सेवा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ कार्यबिधी   Download
2 जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला , बागमती प्रदेर्द्वारा सञ्चालन गरीने कायक्रामहरुको मार्गदर्शन आ. व. २०७९/०८० कार्यबिधी   Download