ताजा खबर

नियम तथा नियमावलि


S.N. Download Title Category Download
1 प्रदेश स्वास्थ्य सेवा नियमवली 2076 नियम तथा नियमावलि   Download
2 प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेश, २०७९ नियम तथा नियमावलि   Download
3 प्रदेश स्वास्थ्य सेवा (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७९ नियम तथा नियमावलि   Download