ताजा खबर

कर्मचारी विवरण

क्र.स. नाम पद संपर्क ईमेल
1 Mr. Narayan Bahadur Karki Act. Director 9851207402 nbs_karki@yahoo.com
2 Mr. Shankar Shahi Information Officer 9841467187 shahishankar69@gmail.com
3 Mrs Kalpana Raut Account Officer (6th ) 9841571275 kraut7714@gmail.com