ताजा खबर

फरम तथा ढांचाहरु


S.N. Download Title Category Download
1 बिदाको माग फारम फरम तथा ढांचाहरु   Download
2 ल्याब रिएजेण्ट तथा केमिकल सप्लाई गर्ने बारे सूचना (२०७८/१२/१४) फरम तथा ढांचाहरु   Download
3 अन्तर्वार्ता सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना (२०७८/१२/१३) फरम तथा ढांचाहरु   Download
4 करार सेवामा पद पुर्ति सम्बन्धी ब्रिस्तित जानकारी ( 2078/11/27) फरम तथा ढांचाहरु   Download
5 अन्तर्वाताको नतिजा प्रकाशित गरियको बारे फरम तथा ढांचाहरु   Download
6 करार सेवामा कर्मचारी पद्पुर्ती सम्बन्धी सुचना (दोश्रो पटक प्रकाशित ) फरम तथा ढांचाहरु   Download
7 सुची दर्ता निबेदन फर्मेट फरम तथा ढांचाहरु   Download
8 करार सेवाको लागि दरखास्त फारम फरम तथा ढांचाहरु   Download
9 सुची दर्ता सम्बन्धी सुचना फरम तथा ढांचाहरु   Download
10 करार सेवामा कर्मचारी पद्पुर्ती सम्बन्धी सुचना फरम तथा ढांचाहरु   Download
11 सि समुहको प्रयोगशाला दर्ता तथा नबिकरणको लागि आबश्यक पर्ने कागजातहरुको ब्रिस्तित विवरण फरम तथा ढांचाहरु   Download
12 Lab Supervision Checklist (C and D Category) फरम तथा ढांचाहरु   Download
13 सि समुहको प्रयोगशाला दर्ता तथा नबिकरणको लागि निबेदन फारम फरम तथा ढांचाहरु   Download